Cau non khéo bửa cũng dầy
Trầu têm cánh phượng để thầy ăn đêm