Cao bay như chim, chạy hay như ngựa, nghĩa là có tài bay nhảy.