Canh bầu nấu với cá trê
Ăn vô cho mát mà mê vợ già