"cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm". chuyện rất khó làm biết mình năng lực yếu mà vẫn cố tình làm,vì "bệnh sỹ",tham đũa bỏ mâm. kết quả tất yếu là không thành mà đem cực vào thân, người đời chê cười....hay còn gọi là " yếu mà còn ra gió"