Cầu Quan vui lắm ai ơi
Trên thì họp chợ, dưới bơi thuyền rồng.