Cơm chiều ăn với cá ve
Anh về nốc biển mà nghe câu hò.
Mấy người hát tối hôm qua,
Hôm nay ra hát cho ra hát cùng.