Có cùng mới có biến, có biến mới có thông, có thông mới được lâu bền.

Nguyên văn đầy đủ của câu thành ngữ trên là: Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu.

“Cùng tắc biến, biến tắc thông” đấy là triết lý thể hiện sự biến dịch trong kinh dịch: sự vật luôn có hai mặt âm dương, trong dương có âm, trong âm có dương, âm phát triển đến cực âm thì sinh dương, dương tăng đến cực dương thì sinh âm, cứ như vậy vận hành lưu chuyển.

Nguyên lý trên cũng được đề cập đến trong trong đạo đức kinh của Lão Tử: “Vạn vật trong thiên hạ từ CÓ mà sinh ra; CÓ lại từ KHÔNG mà sinh ra”.

Người Trung Quốc tin rằng nếu một người đã xuống đến tận đáy sâu thì chỉ còn một cách là đi trở ngược lên.

Tiếng Anh: When the going gets tough, the tough gets going.