Có yêu thì nói rằng yêu
Không yêu thì nói một điều cho xong.