Có chuôm, cá mới ở đià
Có em, anh mới sớm khuya chốn này