Có chồng mà chẳng có con
Cũng bằng hoa nở trên non một mình