Có cây mới có dây leo
Có cột có kèo, mới có đòn tay