Còn duyên như tượng tô vàng
Hết duyên như tổ ong tàn ngày mưa.
Còn duyên kẻ đón người đưa,
Hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh.