Nghĩa là còn có thế, còn lập lại đặng; người ta cũng nói rằng: còn tre thì măng mọc, không tuyệt giống.