Cũng là câu hát: hễ còn cha, người ta hay nói rằng con có cha. Lại có câu: Còn cha nhiều kẻ yêu vì, một mai cha thác, ai thì kể con.