Chỉ nghĩa là người quấy không ưa lẽ phải; lại mực tàu bày cây vạy, lẽ thật chó lẽ tà, cho nên thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ.