Cây vông đồng không không trồng mà mọc
Con gái xóm này chẳng chọc mà theo