Nghĩa là vật ăn sẵn chẳng phải tốn tiền mua, có ý nói về cây trái.