Ý nói người sống ngay thẳng, trung thực thì không sợ điều gì.

Cây bị chết đứng là cây bị thối ruột từ bên trong Người ngay không làm gì xấu xa sai trái ở trong lòng nên không sợ bị ” chết ” đứng là vì thế.

Tiếng Anh: A clean hand wants no washing