Cây khô tưới nước cũng khô
Vận nghèo đi đến xứ mô cũng nghèo