- Cha mẹ có tóc, để con trọc đầu
Cha mẹ sống lâu, để con chết chém.

- Một cột nhà mà chín mười kèo
Chồng thì không có mà đeo cả đùm.