Thân ta không mẹ không cha
Vốn không họ hàng, ở nhà người dưng.