Cây cao thì gió càng lay
Càng cao danh vọng, càng dày gian nan