Cây cao chẳng quản gió lung
Ðê cao chẳng quản nước sông tràn vào