Cây cao bóng mát không ngồi
Ra ngồi chỗ nắng trách trời không mây