Cánh hồng bay bổng trời thu
Thương con chim gáy cúc cu trong lồng