Phương tiện vận chuyển, đầu tiên xuất hiện ở đất kinh kỳ. Gồm một cái võng bằng sợi gai đan hình mắt lưới và một cái đòn tre dài (hai người khiêng), trên phủ chiếu hoa hoặc một vài lá vải che nắng.

Quan to ngồi võng trần (nhuộm điều, không phủ chiếu hoa), che lọng vàng (lọng nhiều hay ít, màu sắc tuỳ theo phẩm trật người được võng), lính đi trước gọi loa cho hai bên hàng phố đứng dậy chào, một tốp lính khác đi sau đeo gươm, đeo túi đựng roi, cắp tráp, xách điều ống, ống nhổ và giá đỡ võng. Lính hầu đều là lính lệ, đội khăn, mặc áo the thâm, quần xắn ống thấp ống cao, thắt dây lưng điều bỏ múi một bên.

Quan nhỏ không có lính đi theo, ngồi võng thường, chỉ che một, hai lọng đen. Đỗ tiến sĩ, được vua ban võng điều, lọng tía, về quê vinh quy bái tổ. Cả vợ cũng được che lọng. Ca dao: Võng anh đi trước, võng nàng theo sau.