Cách sông mới phải luỵ thuyền
Còn như đường liền ai phải luỵ ai