Cách mấy thu tưởng đà ly biệt
Ai hay em còn thủ tiết chờ anh.