Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.