Buớc lên cầu ván cong vòng
Thấy em ở bạc trong lòng hết thương.