Buồn về một tiết tháng giêng
May áo cổ kiềng người mặc cho ai.
Buồn về một tiết tháng hai,
Bông chửa ra đài người đã hái hoa.
Buồn về một tiết tháng ba,
Con mắt la đà trong dạ tương tư.
Buồn về một tiết tháng tư,
Con mắt lừ đừ cơm chả buồn ăn.
Buồn về một tiết tháng năm,
Chưa đặt mình nằm gà gáy chim kêu.
Buồn về tiết tháng sáu này,
Chồng cày vợ cấy chân chim đầy đồng,
Bấy giờ công lại hoàn công.