Buồn từ trong dạ buồn ra
Buồn anh ở bạc, buồn cha mẹ nghèo.