Muốn gãi cho mà không biết chỗ nào phải gãi; muốn làm giùm, mà không biết việc chi phải làm, ấy là lời nói lẩy.