Bao giờ rừng An Lão hết cây
Sông Lại Giang hết nước em đây mới hết tình.