Bao giờ cho đặng thảnh thơi,
Tay têm thuốc cống, mong mời lang quân