Bao giờ cá Lý hóa Long
Ðền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa