Tiếng khen người đủ nét lịch sự, hay là tuyền vẹn không có tì tích.