Ba năm quân tử trồng tre
Mười năm uốn gậy, đánh què tiểu nhân.