Ba năm ở với người đần
Chẳng bằng một lúc ghé gần người khôn