Bởi anh tham trống bỏ kèn
Ham chuông bỏ mõ, ham đèn phụ trăng.