Bắt gió bắt bóng, nghĩa là làm chuyện bá vơ không chắc chắn.