Trong "Trang tử nhân gian thể' có kể về .câu chuyện "Bọ ngừa chống xe". Số là, một hôm Trang Tử nước Tề đi săn, dọc dường đi, xe ông gặp một con bọ ngựa. Nực cười thay, con bọ nhỏ nhoi này lại cứ đứng giữa đường giương càng lên như muốn thách thức, chống chọi với xe của ông. Quan quân thấy thế la ầm lên, khiến Trang Tử phải dừng xe để hỏi sự tình. Tả hữu thưa rằng: 'Có con bọ ngựa trước xe ngài. Nó chẳng tránh mà lại cứ giơ càng lên chống lại. Giống bọ này thật kì lạ, chẳng biết sức mình khỏe hay yếu, thấy đối thủ là liều thân xông lên không hề chịu lu`ii bước. Ngài cứ cho xe đi, xem nó sống chết ra sao. Nghe xong Trang Tử bèn đáp lại: "Khoan đã, giống bọ ngựa này thế mà đáng khâm phục. Nếu như ai đó, khi bị kẻ mạnh bắt nạt đã không hề run sợ, lại còn dám chống kẻ thù đến cùng, dù chịu chết chứ nhất định không chịu nhục, âu đó cũng là tấm gương đa'ng kính, đáng noi theo". Nói dứt lời, Trang Từ đánh xe sang một bên dường. Kể từ bận đó, tướng sĩ của Trang Tử ra trận đều liều chết xông lên, quyết không chịu thua kém con bọ ngựa hôm nào ấy Có lẽ, từ câu chuyện này mà hình thành nên thành ngữ bọ ngựa chống xe. Trong tiếng Việt, thành ngữ này được dùng để chỉ những kẻ sức yếu nhưng do có ý chí mà kiên quyết chống lại kẻ mạnh. Thí dụ: "Ngày xưa, lúc đầu có người cho việc nhân dân ta đánh đổ đế quốc Pháp là bọ ngựa chống xe. Đến khi ta thắng, Pháp thua, họ mới ngã ngửa người ra là mình lầm". (Dẫn theo Nguyễn Lực, Lương Văn Đang, "Thành ngữ tiêng Việt). Gần nghĩa với thành ngữ bọ ngựa chống xe trong tiếng Việt có các thành ngữ châu chấu đá xe, châu chấu đá voi, trứng chọi đá Nói chung, các thành ngữ này đều có cách dùng giống nhau: Khí vận dụng thành ngữ trong nói năng, người ta hay dùng thành :ngữ bọ ngựa chống xe hay châu chấu đá xe, trứng chọi đá theo lối nghịch nhân quả tạo nên sự lí thú, bất ngờ và cuối cùng có tác dụng động viên tinh thần, ý chí của con người trong chiến đấu và lao động. Thí dụ: Nực cười châu chấu đá xe Tưởng là chấu ngã ai dè xe nghiêng" (Ca dao)