Bịnh theo lỗ miệng mà vào, họa hại theo lỗ miệng mà ra: một hơi thở vào, hoặc đem khí độc vào trong mình, mà làm bịnh; một lời nói ra, hoặc buông đều quấy ra ngoài tai mà gây họa.