Bị rách nhưng lại có vàng
Tuy rằng miếu đổ, thành hoàng còn thiêng.