Vận thì có khi bỉ, khi thới, hết cơn bỉ cực, tới tuần thới lai; tiếng khuyên không nên ngã lòng.