Nghĩa bằng hữu ở tại đều tín thành, không tín thành thì không thiệt là bằng hữu