Nghĩa là tráo chác, chuyện người kia nói cho người nọ, hay là điên đảo thị phi.