Bắp non mà nướng lửa lò
Ðố ai ve được con đò Thủ Thiêm