Bắc thang lên hỏi ông trời
Có tiền cho gái có đòi được chăng ?