Bắc thang lên hái hoa vàng
Vì ai cho thiếp biết chàng từ đây